Bankacılık Bölümü Ders Açıklamaları

Bankacılık Bölümü Ders Açıklamaları 


1.Yarıyıl
BAN.101 ANAYASA HUKUKU (3 0 3)
Anayasa kavramı; devletin işlevleri ve kamu hukuku işlemleri; Türk anayasa hukuku; hak ve özgürlük sistemi. 

BAN.103 İKTİSADA GİRİŞ-I (3 0 3) 
İktisat biliminin tanımı; iktisadın konusu, kapsamı; iktisadın bilimselliği ve iktisat biliminde kurallar; pozitif - normatif iktisat; iktisadın diğer bilimlerle ilişkisi; iktisadın metodları; iktisadi Analiz ve iktisat politikası; iktisadi düşüncenin evrimi ve sistemleri; arz, talep ve denge (fiyat teorisi); talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi; piyasada özel durumlarda fiyat oluşumu; cobweb teoremi; king kanunu; tavan fiyat uygulaması; taban fiyat uygulaması; devletin fiyatlara müdahalesi; talep ve tüketim teorisi; arz ve üretim teorisi. 

BAN.105 MUHASEBE-I (3 0 3) 
Giriş dersleri; muhasebede hesaplar; hesapların türleri ve özelliklerine göre işleyişleri; kesin mizan ve bilanço; gider türleri hesapları ve kesilen vergiler; senet hesapları; maddi duran varlıklar ve amortismanlar; hisse senetleri ve tahviller hesapları; muhasebe defterleri. 

BAN.107 MATEMATİK-I (3 0 3) 
Küme kavramı ve kümeler, sayı kümeleri, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik incelenmesi, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik. 

BAN.109 YÖNETİM BİLİMİ (3 0 3) 
Temel kavramlar ve tanımları; yönetimin tarihsel gelişimi; modern yönetim okulu; yönetimin işlevleri: planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol, karar verme. 

BAN.111 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2 0 2) Genel giriş; hukuk kuraları hakkında genel bilgi; hukukun kaynakları; hukukun dalları; hukukun temel kavramları: Hukuki işlem-akit: Tek taraflı, iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt-tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan; hak kavramı-hakkın türleri: Kamu hakları, özel haklar; kişiler hukuku; Gerçek kişiler: Hak ehliyeti, fiil ehliyeti; tüzel kişiler: hak ehliyeti, fiil ehliyeti; eşya hukuku: zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet. 

BANK.113 İNGİLİZCE I ( 4 0 4 ) 
Başlangıç düzeyinde kelime hazinelerini geliştirme, hedef dilde dört temel beceri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerine yönelik çalışmalar. 

ZYD101 YABANCI DİL I (2 0 2) 
Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama 

ZAI101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2) 
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar; XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması. 

ZTD101 TÜRK DİLİ I (2 0 2) 
Türkçenin özellikleri; Türkçenin tanımı, dünya dilleri arasındaki yeri; dilekçe, özgeçmiş; yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozukluğu; konuşma eğitimi: İfade, mimik. 

2.Yarıyıl
BAN.102 BORÇLAR HUKUKU (3 0 3) 
Sözleşmeler; sebepsiz zenginleşmeler; borçların ifası ve tabi olduğu hükümler; borçların ifa edilmemesi ve borçlunun sorumluluğu ile temerrüdü; borçların sona ermesi; borçların üçüncü kişilere etkisi; borç ilişkilerinde çeşitli özel durumlar; alacağın temliki ve borcun nakli; borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeler ve hükümleri. 

BAN.104 İKTİSADA GİRİŞ-II (3 0 3) 
Firma teorileri (piyasa analizleri); firma davranışı ve piyasa yapısının önemi, piyasa analizleri; milli gelirin hesaplanması; nominal milli gelir-reel milli gelir; milli gelirin oluşumu; istihdam, işsizlik ve türleri; para tanımı, çeşitleri, sistemleri, para arzı, talebi, para miktarı, fiyat ilişkileri, miktar teorisi, para politikası, merkez bankaları; enflasyon, enflasyonun sebepleri, enflasyonun türleri, etkileri, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon tanımları; dış ticaret teorileri, ödemeler dengesi, ödemeler dengesi açıklarını giderme yolları, kambiyo kontrolü, dış ticaret hadleri, dış ticaret ile milli gelir ilişkileri. 

BAN.106 MUHASEBE-II (3 0 3) 
Katma değer vergisi hesapları; tek düzen hesap planı; defterlerin yasal esaslara uygun olarak tutulması bir defter tutma uygulaması; özellik arzeden diğer yardımcı defterler; ticari mallar hesabına kayıt yöntemleri; dönem ayarlayıcı hesaplar ve diğer bazı hesaplar; değersiz ve şüpheli alacaklar; nazım hesaplar; ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu dipnotları; sabit kıymetlerde yeniden değerleme; muhasebe belgeleri; muhasebede fiş kullanılması; bilgisayarlı muhasebe. 

BAN.108 MATEMATİK-II (3 0 3) 
Türev ve diferansiyel, limitlerde belirsizlik durumları ve L?Hospital kuralı, fonksiyonların değişimin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, diziler, çok değişkenli fonksiyonlar, integral, determinant ve matris. 

BAN.110 SOSYOLOJİ (3 0 3) 
Nüfusun sosyal dağılımı; sosyal organizasyonların ve süreçlerin gelişimi; kentleşme ve eşitsizlik; sosyolojiye teorik yaklaşımlar; klasik ve modern teorisyenler; sosyal organizasyonlar ve sosyal katmanlar; güç ve sosyal değişim. 

BAN.112 MEDENİ HUKUK (2 0 2) 
Hukuk kavramı; hukukun tanımı; hukukun gerekliliği; hukukun sistemi; hak kavramı; hakkın tanımı; hakkın türleri; medeni hukuk kavramı; medeni hukuk terimi; medeni hukuk sistemi ve önemi; medeni hukuk kaynakları; başlangıç hükümleri; subjektif hüsnüniyet; objektif hüsnüniyet; şahsın hukuku; hakiki şahsiyet: Gaiplik, hak ehliyeti, fiil ehliyeti; hısımlık; ikametgah; şahsiyetin korunması; adı ve adın korunması; dernek; vakıf; aile hukuku; miras hukuku; eşya hukuku; zilyetlik; mülkiyet. 

BANK.114 İNGİLİZCE II (4 0 4) 
İngilizce dilbilgisindeki temel zamanlar, temel dilbilgisi kuralları karşılaştırma cümleleri, edilgen çatı, kipler, dolaylı anlatım, bağlaçlar gibi konularda bilgilendirmeyi ve bu çerçevedeki dildeki dört temel beceriyi (okuma-yazma-konuşma-dinleme) geliştirmeyi ve öğrencilerin pre- intermediate seviyesinden intermediate seviyeye geçiş yapmak hedeflenmektedir. 

ZYD102 YABANCI DİL II (2 0 2) 
Yabancı dil dersinin amacı; Hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, zamanların kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama 

ZAI102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II (2 0 2) 
T.B.M.M. nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M. nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış antlaşması önemi ve sonuçları. 

ZTD102 TÜRK DİLİ II (2 0 2) 
Konuşma eğitimi: İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot bibliyografya; paragraf incelemeleri; giriş-gelişme-sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgi 

3.Yarıyıl
BAN.201 TİCARET HUKUKU-I (3 0 3) 
Ticaret hukukunun esasları; ticari işletme; ticari iş ve ticari hüküm; tacir; tacir olmanın sonuçları; işletme adı, makina, haksız rekabet, ticari defterler; ticari borçlara ilişkin hükümler; sözleşmeler; tüccar yardımcıları; komisyon; acenta. 

BAN.203 MİKRO EKONOMİ (3 0 3) 
Mikro ekonomiye giriş; azalan marjinal fayda, azalan verimler yasası; azalan marjinal ürün anlatımda kullanılacak kavramlar ve yöntemler; mal piyasası, talep, bireysel ve piyasa talep fonksiyonu, arz ve piyasa arz fonksiyonu, tam rekabet piyasasında fiyatın belirlenmesi, tüketici ve üretici rantı, karaborsa teorisi; vergiler ve primlerin yarattığı sonuçlar; esneklik ve türler ile ilgi problemler; tarım kesiminde fiyatların belirlenmesi; maliyetler, kısa dönem ve uzun dönem maliyetler; eş-fayda analizi; eş-ürün analizi; tam rekabet piyasasında firma dengesi; monopol (tekel) piyasa tanımı; oligopol tanımı, piyasa dengesi; monopson, duopson, oligopson tanımları; monopolcu rekabet tanımı; faktör piyasaları, faktör arz ve talebi; genel denge tanımı ve anlamı, genel denge varsayımları. 

BAN.205 FİNANS MATEMATİĞİ (3 0 3) 
Model; unsurları ve türleri; doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiler; türev kavramı; fonksiyonlar; matris cebri; ikinci mertebeden türevler. 

BAN.207 İSTATİSTİK-I (3 0 3) 
İstatistik tanımı, tarihçesi, işlevleri ve önemi; istatistiğin temel kavramları; verilerin toplanması; sınıflama ve gruplama; betimsel istatistik; değişkenlik, simetri ve basıklık ölçüleri; endeksler; çözümsel istatistik. 

BAN.209 FİNANSAL YÖNETİM I (3 0 3) 
Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal planlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler; ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları. 

BAN.211 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR I (3 0 3)
Paranın tanımı: Sınıflandırılması, para stoğu ve para arzı göstergeleri, merkez bankacılığı gelişmiş merkez bankaları (İngiltere, A.B.D., Alman, Japonya); gelişmekte olan ülke merkez bankaları; merkez bankalarının özerkliği; Türkiye?de merkez bankasının kurulması ve gelişimi; finansal hizmetler ekonomisi genel çerçeve, finansal hizmetler organizasyonlarının fonksiyonları, aracıların türleri, mevduat kabul eden finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, finansal araçlar para piyasası ve sermaye piyasası, finansal araçlar. 

BAN.213 İNGİLİZCE III (4 0 4) 
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için Öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktivitelerin uygulanması. İntermediate seviyede kelime bilgisi, okuduğunu anlama,çeviri yapabilme, dinleme yapabilme hedeflenmektedir. 

4.Yarıyıl
BAN.202 TİCARET HUKUKU-II (3 0 3) 
Ticaret şirketleri; adi, komandit, anonim, kolektif şirketler, kurulmaları, işleyişleri, tasfiyeleri; kıymetli evrak; ticari senetler; havale, poliçe; keşidecinin durumu; muhatabın durumu; ciro; vade; tahvil; hamilin durumu; poliçe; çek; bono veya emre mükerrer senetler; kıymetli evrakın ziyai ve iptali. 

BAN.204 MAKRO EKONOMİ (3 0 3) 
Makro iktisada giriş, klasik analiz; milli gelirin belirlenmesi ve denge gelir düzeyi, toplam arzın etkisi, çarpan, hızlandıran; bütçe, kamu kesimi, kamu gelirleri, harcamaları, denk bütçe çarpanı; dışa açık ekonomi de milli gelirin belirlenmesi; para ve bankacılık sistemi, para, faiz ve milli gelir ilişkisi, IS-LM analizi; enflasyon, türleri, kaynakları, etkileri, politikalar ve görüşler, enflasyon ve işsizlik, philips eğrisi. 

BAN.206 İSTATİSTİK-II (3 0 3) 
Örnekleme teorisi; istatistiksel tahminleme teorisi; istatistiksel karar alma teorisi; küçük örnekleme teorisi; ki-kare testi; regresyon ve korelasyon analizi; zaman serileri çözümlemesi. 

BAN.208 FİNANSAL YÖNETİM-II (3 0 3) 
Finansal yönetime giriş; finansal analiz; finansal pazarlama; stok ve nakit yönetimi; alacakların yönetimi; kısa süreli finansman; paranın zaman değeri: Tek ödemeler, ödemeler serisi; tahvil değerlemesi; pay senedi değerlemesi; yatırım bütçelemesi; kaldıraç ve risk; risk ve gerekli getiri oranı; riskin pazar fiyatı; sermaye yapısı; temettü politikası; uluslararası finansal yönetimin temel kavramları. 

BAN.210 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR-II (3 0 3) 
Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, mevduat kabul eden finansal kurumlara genel bakış, mevduat kabul eden banka-dışı finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, banka-dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler factoring, foraiting, leasing, döviz işlemleri ve yönetimi; konut finansmanında ipotek piyasaları ve ipotek bankacılığı; birinci ve ikinci ipotek piyasası ve konut finans modelinde ipotekli krediler, menkul kıymetleştirme sürecinde hizmet veren kurumlar; gelişmiş ülkelerde konut finansman uygulamaları (A.B.D, ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin finansal sistemleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme, gelişmekte olan ülkelerde konut finansman uygulamaları. 

BAN.212 FİNANSAL ÜRÜNLER (3 0 3) 
Finans piyasaları; kredi; enflasyon; kredi analiz; kredilendirme süreci; enflasyonun kredi analiz tekniklerine etkisi; yönetim organları; kredi tahsis öncesi süreci; kredi tahsisi; risk, hatalar, eksiklikler; izleme ve kontrol; banka kredilerinin niteliklerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi, değerlendirilmesi ve kredi karşılıkları; sorunlu krediler; vakalar 

BAN.214 İNGİLİZCE IV ( 4 0 4 ) 
Dilbilgisi konularının Upper intermediate düzeye çıkarılması ve kelime bilgilerinin arttırılması, ilgili düzeyde kelime çalışmalarının yaptırılması, iş başvuru mektupları ve özgeçmiş yazımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin turizm sektöründe iş edinmelerine fayda sağlanması 

5.Yarıyıl
BAN.301 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI I (3 0 3) 
Para teorisi ve para politikasının tanımları; paranın tanımı, özellikleri, fonksiyonları; para miktarı, tanımları; para rejimleri ve temel ilkeler; para talebi teorisi (farklı yaklaşımlarda); para arzı teorileri; faiz teorileri; ödemeler dengesi ve para miktarı. 

BAN.303 EKONOMETRİ-I (3 0 3) 
Ekonometri nedir? Diğer disiplinler arasındaki yeri, amacı ve yöntemleri nelerdir?; veri türleri, stokastik-deterministik ilişki, model spesifikasyonu; regresyon kuramı; korelasyon kuramı; regresyon modelinin temel varsayımları ve tahmincinin özellikleri; tahmin edilen parametreler için hipotez testleri; determinasyon katsayısı; çoklu regresyon ve uygulaması; doğrusal regresyon modelinin uzantıları. 

BAN.305 BANKACILIĞA GİRİŞ (3 0 3) 
Banka ve bankacılık sistemi; bankacılık sisteminin genel işlevleri; bankaların kaynakları; bankalarda kaynak kullanımı; bankacılık hizmetleri: Saklama ve depo hizmetleri, ödeme ve toksilat hizmetleri, havale ve aktarım hizmetleri, garanit ve güvence hizmetleri, bilgilendirme ve belgelendirme hizmetleri. 

BAN.307 İNGİLİZCE FİNANS TERMİNOLOJİSİ (2 0 2) 
Banka, sigorta, sermaye ve aktüarya konularında ilgili terminolojinin aktarılması kapsamında İngilizce akademik metinlerin yorumlanması ve tercüme edilmesi. 

BAN.309 İNGİLİZCE V ( 4 0 4 ) 
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek İçin Kapsamlı Faaliyetler. 

5.Yarıyıl Seçimlik Dersler
BAN.321 KAMU MALİYESİ (3 0 3) 
Kamu maliyesinin mahiyeti ve tanımı; kamu kesimi ekonomisi; kavramlar, kurumlar ve kurallar; kamusal mallar; kamu ekonomisi ve Türkiye uygulaması; devlet faaliyetleri; çeşitli yaklaşımlar; kamu harcamalarının maliyeti; kamusal finansman özellikleri; kamu gelirleri, türleri; vergi kavramı ve vergi teorileri; vergileme tekniği; vergi çeşitleri; vergi sistemleri 

BAN.323 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ-I (3 0 3) 
Yatırım kavramı; risk ve getirinin ölçülmesi; piyasalar ve araçlar; hisse senetlerinin alınıp satılması; portföy teorisi; sermayenin riskli ve varlık ile risksiz varlık arasında tahsisi; optimal riskli portföyler; sermaye piyasalarında denge. 

BAN.325 ULUSLARARASI İKTİSAT-I (3 0 3) 
Uluslararası ticaret teorisi tanımı ve teorinin varsayımları, amaçları; merkantilizm, arza dayalı uluslararası iktisat teorileri: Mutlak üstünlük teorisi, karşılaştırmalı üstünlük teorisi (fırsat maliyeti, dönüşüm eğrileri); arz ve talebe dayalı uluslararası iktisat teorileri: Teklif eğrileri, kayıtsızlık eğrileri; faktör donatımı teorisi; dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri: Yansız büyüme, dış ticareti artırıcı yönlü büyüme, dış ticarete karşı büyüme; ticaret hadleri ve refah ilişkisi. 

6.Yarıyıl 
BAN.302 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI-II (3 0 3) 
Para politikasına giriş, amaçları, araçları ve para arzı göstergeleri ve para arzının kontrol edilebilirliği; geleneksel makro genel denge yaklaşımı ve para; geleneksel yaklaşımda parasal analiz; klasikledde, currency ve banking ilkeleri; klasiklerde dolaylı mekanizma; walraseu genel denge; Keynesci makro yaklaşım ve para, mal piyasasında IS eğrisi; para piyasalarında denge ve LM eğrisi; IS - LM analizindee genel denge; pıqou etkisi; reel balans etkisi; philips eğrisi; ekonominin arz cephesi ve AS-AD analizi; parasala yaklaşım (monetarist görüş); yeni klasik ekol (yeni klasik iktisatçılar ve Avusturya ekolu, rasyonel beklentiler hipotezi, yeni klasik genel denge, lucas arz eğrisi ve para); enflasyon teorisi; maliyet enflasyonu; istikrar politikaları ve parasal krizler ile ülke tecrübeleri. 

BAN.304 EKONOMETRİ-II (3 0 3) 
Varsayımlardan sapmalar; otokorelasyon ve sınanması, ortadan kaldırılması; değişen varyans ve sınanması; model spesifikasyonu; nedensellik testleri; eş-anlı denklem sistemleri. 

BAN.306 BANKACILIK HUKUKU (2 0 2) 
Bankalar hukukunun kapsamı: Bankalar yasası, T.C.M.B yasası, ilgili tebliğ ve yönetmelikler; bankalar yasası: Araç, kuruluş ve organizasyon, mevduata ilişkin hükümler, kredilere ilişkin hükümler; bankacılıkta yasal ve zorunluluklar; yasal düzenleme-sistem yapısı ilişkisi. 

BAN.308 VADELİ PİYASA İŞLEMLERİ (3 0 3) 
Finansal türev ürünlere giriş; futures anlaşmalar, opsiyonlar, opsiyon değerleme modelleri, opsiyon fiyatının duyarlılığı. 

BAN.310 İNGİLİZCE VI ( 4 0 4 ) 
İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili Geliştirmek ve Pekiştirmek İçin Kapsamlı Faaliyetler. 

6.Yarıyıl Seçimlik Dersler
BAN.322 BANKA İCRA İFLAS HUKUKU (3 0 3) 
Bankalarda alacakların hukuki takibi; iflas yoluyla takip; konkordato; ticari senetlere ve çeklere ilişkin takip yöntemleri; kefillerin ve merhun kıymetlerin takibi. 

BAN.324 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ-II (3 0 3) 
Endeks modelleri; pazarın etkinliği; sabit getirili menkul kıymetler; makro ekonomi ve sektör analizi; öz sermaye değerleme modelleri; finansal tablo analizi; portföy performans değerleme; emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.

BAN.326 ULUSLARARASI İKTİSAT-II (3 0 3) 
Dış ticaret politikasının tanımı, amaçları, araçları ve tarihsel açıdan dış ticaret politikaları; gümrük tarifeleri; tarife dışı ticaret politikası araçları; WTO, GATT; Mruguay pound ve Dünya ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar; Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri; dünyadaki diğer iktisadi gruplaşmalar 

7.Yarıyıl 
BAN.401 BANKA MUHASEBESİ VE RAPORLARI (3 0 3) 
Banka ve banka muhasebesi; döner varlıklar; krediler; bağlı değerler; mevduat; özkaynaklar; faiz gelirleri; faiz giderleri; faiz dışı gelirler; faiz dışı giderler; nazım hesaplar; kambiyo muhasebesi; yılsonu işlemleri; tek düzen raporlama; günlük-haftalık vaziyetler ve aylık mizan; bilanço ve gelir gider tablosu; risk tabloları (kredi riski, sermaye yeterliliği riski, likitide riski, döviz kuru riski ve faiz oranı riski). 

BAN.403 FİNANSTA KANTİTATİF TEKNİKLER (3 0 3) 
Model; unsurları ve türleri; doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiler; türev kavramı; fonksiyonlar; matris cebri; ikinci mertebeden türevler. 

BAN.405 MESLEKİ İNGİLİZCE I ( 2 2 3 ) 
Pre-intermediate düzeyde öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda kullanabilecekleri alternatif cümle yapıları, Öğrenilen yapıları, aktif olarak kullanabilmeleri için dialoglar çalışılırken dinleme aktivitelerine ve uygulama tekniğine önem verilmektedir. Bankacılık işlemlerinde aktif ve verimli olabilmeleri için mesleki kelime bilgilerinin kuvvetlendirilmesi 

7.Yarıyıl Seçimlik Dersler
BAN.435 EKONOMİK SİSTEMLER (2 0 2) 
İktisat tarihine giriş; iktisadi düşüncenin doğuşu; doğu düşüncesi; eski Yunan, Roma, ortaçağ düşünce sistemleri; merkantilizm, özellikleri, düşüncesi; klasik teoriye geçiş, fizyokrat düşünce öncüleri; klasik teori, düşünce yapısı, öncüleri; klasik teoriye yöneltilen eleştiriler; marksizm, düşünce yapısı, öncüleri; tarihçi okul; marjinalizm ve birinci kuşak teorisyenleri. 

BAN.437 BANKALARDA FİNANSAL YÖNETİM (3 0 3) 
Finansal yönetimin kapsamı: İşletmecilik boyutu; aktif-pasif yönetimi, amaçlar; bankalarda finansal yönetim organizasyonu: Organlar, uygulama, izleme, denetleme, finansal yönetimin önemi ve önemin nedenleri, banka bilançolarının karakteristik özellikleri; bankacılıkta riskler: likidite riski, genel nedenleri, ortaya çıkış biçimleri, ölçüm yöntemleri, sonuçlar, önlemler; kredi riski; aktif kalitesinin sağlanması ve korunması; fiyatlandırma; yönetim ilke ve yaklaşımları. 

BAN.439 KAMBİYO VE ULUSLAR ARASI İŞLEMLER (3 0 3) 
Kambiyo işlemlerinin kapsam ve türleri; kambiyo mevzuatı; dış ticaretin nedenleri ve teorileri; kambiyo ve dış ticaret kavramları; uluslararası tepki şekilleri; dış ticarette kullanılan belgeler; uluslararası ödeme şekilleri. 


8.Yarıyıl 
BAN.402 KREDİ TALEP DEĞERLEME (3 0 3) 
Kurumsal kredilerin özellikleri: Bireysel kredilerin özellikleri; bankaların kredilendirme politikaları; kredilendirme ilke ve yaklaşımları; bilgi kaynakları ve değerlendirilmesi 

BAN.406 MESLEKİ İNGİLİZCE II ( 2 2 3 ) 
Öğrencilerin alanları ile ilgili iş hayatına atıldıklarında yabancı kişi ve kuruluşlarca olabilecek ilişkilerde gerekli yazılı ve sözlü iletişim beceri ve teknikleri kazandırmak. 

8.Yarıyıl Seçimlik Dersler
BAN.432 BİTİRME ÖDEVİ (0 2 1) 
Öğrenciler ferdi olarak bir öğretim elemanı danışmanlığında belli bir konuda dönem ödevi hazırlayacaklardır. 

BAN.436 FİNANSAL PİYASALAR VE EKONOMİK YORUMLAR (3 0 3) 
Türk ekonomisindeki son gelişmeler, IMF ile imzalanan Stand-By anlaşması, muhtemel ekonomik gelişmeler; Türkiye?nin Avrupa Birliğine girerken para birliği ve ekonomik entegrasyonunda üzerinde durulması gereken konular; merkez bankası, bilançosu, kredi işlemleri, açık piyasa işlemleri; sigorta piyasasında son gelişmeler, hayat ve sağlık sigortaları; yatırım ortaklığı, gayrimenkul yatırım ortaklığı; tüketici finansmanı, piyasadaki son gelişmeler; küçük ve orta boy işletmelerde finansman sorunu ve çözümü; Türkiye -IMF- Dünya Bankası ilişkileri; Borsa bilgisi; risk sermayesi; global kriz ve Türkiye?ye olan etkileri. 

BAN.438 ULUSLARARASI KALKINMA VE FİNANSAL KURUMLAR (3 0 3) 
Uluslararası para sistemi; global sermaye piyasaları; döviz ve para piyasaları; vadeli piyasalar; uluslararası yeni finansal teknikler; uluslararası resmi krediler; uluslararası yabancı sermaye. 

BAN.440 BANKALARDA SÖZLEŞME HUKUKU (3 0 3) 
Banka kavramı ve sınıflandırılması; bankacılık işlemleri; banka hukukunun kaynakları ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi; banka hukukuna ilişkin hukuk kurallarının nitelikleri; banka sözleşmesi kavramı; bankaların yaptıkları sözleşme türleri hakkında bilgiler; mevduat, kredi, teminatlar, repo ve benzeri enstrümanlar, kambiyo işlemleri; genel olarak sözleşme boşluğu kavramı; bankaların hukuki sorumluluğu; banka gizliliği ve sır saklama yükümlülüğü; bankacılık işlemlerinden dolayı banka idare meclisi üyelerinin ve müdürlerin hukuki sorumluluğu.
Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 18385 kez okundu.